Условия за ползване

Условия за ползване

Сайтът www.knijnaborsa.bg е собственост на ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“. Той е специализиран в продажбата на книги и книжарски стоки на едро и дребно.

За клиенти на едро: попълнете коректно данните на фирмата си във Вашия профил. За допълнителна информация относно условията на работа с корпоративни клиенти се свържете с нас на телефон (02) 965 84 21.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ има правото да прави всякакви промени в данните, публикувани в сайта и о бщите условиябез предварително уведомление. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в уебсайта. С осъществяването на достъп до уебсайта, се счита, че сте прочели, разбрали и сте се приели условията за ползване на уебсайта на ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“. Ако не сте съгласни, не използвайте този уебсайт и предоставените в него услуги и функционалности.

Конфиденциалност

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите по електронен път посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция. Този ангажимент е в сила, независимо дали това е лична информация или на трети лица информация.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност в случаите, когато дружеството е било задължено добросъвестно да обработи информация, съдържаща лични данни, от лице, което недвусмислено е представило тези лични данни като свои собствени.

Авторско право

Структурата и цялото съдържание на този уебсайт са предмет на защита на авторските права, принадлежащи на ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Зареждането, копирането или отпечатването на отделни страници и/или раздели са възможни само при спазване на изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните му права, като тези действия не дават каквито и да е права, върху който и да е материал, програма или продукт, публикувани в настоящия уебсайт. Забранено е възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин) и модификацията на този уебсайт, както и свързването или използването му за каквито и да е публични, частни, търговски и нетърговски цели без предварително изрично писмено разрешение на ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“.

Връзки с други уебсайтове

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност за информация (в това число и за нейната пълнота), съдържаща се в уебсайтове, към които www.knijnaborsa.bg има хипервръзки (препратки).

Отговорност

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ актуализира информацията на www.knijnaborsa.bg. ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност за последиците, в това число и за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт.

Цялата информация на уебсайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност за преките и/или непреките вреди, щети и пропуснати ползи, възникнали поради или свързани с използването на настоящия уебсайт.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност за съдържанието на материали, предоставени или изпратени от потребители на нейния уебсайт и не носи отговорност за такова съдържание. ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ може по своя преценка да премахва материали, изпратени от потребители.

При технически грешки ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на вече платени от потребителя суми.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ може да променя подизпълнителя, извършващ доставката, като това не променя цената, срока и начина на доставка.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност за вида на доставената стока, ако същата не е била застрахована при транспорта.

Стойността на транспорта се заплаща от клиента, като разходите за доставката на продукта до Вас се определят от населеното място и характеристиките на продукта (големина, тежест и обем). Доставката се извършва на посочен от Вас адрес с куриер.

Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. При ненаправено плащане след изтичане на този срок поръчката се счита за отказана.

Забранено е използването на уебсайта с цел поведение, което би било сметнато за криминално престъпление и което би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Защита на личните данни

Екипът на www.knijnaborsa.bg е запознат със Закона за защита на личните данни и стриктно следи за спазването му. www.knijnaborsa.bg събира от потребителите си само контактна информация, която е необходима за изпълнение на поръчките Ви. Вашите лични данни няма да бъдат преотстъпвани, препродавани или предоставяни на трети лица по никакъв начин и по никакъв повод!

Личните данни са защитени. ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване съгласно изискванията в Закона за защита на личните данни.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ не носи отговорност, в случай че добросъвестно предостави услуга на лице, посетило уебсайта и поискало по недвусмислен начин извършването на услуга чрез предоставяне на лични данни, независимо чии са те.

Потребителят на уебсайта доброволно предоставя своето изрично, безусловно и неотменимо съгласие ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ да използва предоставените данни за осъществяване на всякакви проверки преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между потребителя на уебсайта и ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“.

Други

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов“ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги.

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

Back to Top